تعداد کل شاغلین تا این لحظه سال 1396

45 شاغلان

تعداد کل شاغلین تا این لحظه سال 1396 (با تکرار)

45 شاغلان

تعداد شاغلین بخش های اقتصادی

تعداد شاغلین هر ماه

تعداد شاغلین بر اساس میزان تحصیلات

مقایسه تعداد شاغلین مرد و زن