سامانه اشتغال استان قزوین

تعداد کل شاغلین تا این لحظه سال 1397

16788 شاغلان

تعداد شاغلین بخش های اقتصادی 1397

تعداد شاغلین هرماه سال 1397

مقایسه تعداد شاغلین مرد و زن

تعداد شاغلین به تفکیک مرد و زن

تعداد شاغلین بر اساس میزان تحصیلات